• പ്രൊഫഷണലിസത്തിന്റെയും എല്ലാ പ്രവർത്തന മേഖലകളിലെയും മികവിന്റെയും ഉയർന്ന നിലവാരം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ചതും മുൻഗണനയുള്ളതുമായ ബാങ്കുകളിലൊന്നായി ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
 
  • നീതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ, നീതി സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകൾ, I.T സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങി വിവിധ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തി തൊഴിലവസരങ്ങളും ഗുണമേന്മയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ന്യായമായ വിലയിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നു .

  • ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ദീർഘകാല വായ്പകൾ നൽകുന്നതിന് ഓഹരികൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വിഭവങ്ങൾ സമാഹരിക്കുന്നു.

  • ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വീട് നിർമാണം, ബിസിനസ്, ചെറുകിട വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ, സ്വന്തമായി വാഹനം, സ്വർണം വാങ്ങൽ, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, വിവാഹം, ആശുപത്രി ചെലവുകൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് വായ്പ നൽകുന്നു.

 

രോഗാതുരതയിൽ ഒരാർദ്ര സാന്ത്വനം

Ardram

Contact Us

Translate »